پاور ماینر T2T برای سری H

وات خروجی : ماکسیسم 3600 وات ( خدااااس برای ماینرهای T2T )
بچ نامبر : 1286A-2112-61965
سریال پچینگ : G1286A-C211208